Competition of solar panel fields on biodiversity

Solar panel fields should not compete with biodiversity

Article Volkskrant 17 may 2018

Recently solar panel fields pop up like mushrooms in the Dutch landscape. The are even told to be nature friendly. We need to change from fossil fuels to clean energy sources but this should not compete with initiatives to increase the biodiversity in the Netherlands.

With one of the lowest biodiversity levels in the world (MSA = 15%) the extent of natural habitats is far too low. The trend of converting some of the former agricultural lands to nature faces now competition by the expansion of solar panel fields.

Currently less than 5% of the electricity in the Netherlands origins from solar panels. According to recent research, solar panels on suitable rooftops could increase this percentage to 50%.

So let’s first focus on using more solar panels on rooftops before we start competing with nature.

Translation article Nederlands Dagblad 22 may 2018:

With large-scale solar parks, you can destroy biodiversity.
Better settle on roofs.

By Wilbert van Rooij, Plansup

In the article about solar parks (Nederlands Dagblad 15 May) it all seems so beautiful: use the released agricultural area of quitting farmers for construction of solar parks. The available land gets a new commercial destination and it is good for the climate too. Another step in the direction of the Paris climate agreement. So who or what can be against this development?

But are not we missing out something here? I am not talking about the reduced view of a few adjacent homes. The Netherlands belongs to one of the most densely populated countries in the world. Original nature has largely been converted to agriculture, buildings and infrastructure. The consequences of this overuse of nature is only partly known. We know that worldwide deforestation has a significant share in climate change. But what about the impact of the decline in species populations? Only when it comes to the threat of some popular species there is some concern.

Biggest culprit
But little is being said about the biggest culprit: Reducing the habitat of animals and plants by conversion of land. In the distribution of land that becomes available again, nature itself has no say.
In 2014, the acreage of nature on land was according to the Compendium for the living environment (Netherlands Environmental Assessment Agency) only 26 percent of the land surface of The Netherlands. This source also states that when you express biodiversity as a percentage of original nature, it was 40 percent in 1900 and now fluctuates around 15 percent.

One of the other causes of inefficient land use is the decision to hand over the planning of business parks from provincial to municipality level. While the provinces took into account the danger of cluttering rural areas and safeguarding existing nature, municipalities are mainly focusing on the attraction of job employment. That is why they offer land for businesses as cheap as possible.
As a result, companies are less efficient with the use of space. Instead of building in height, you see now an expansion of low rise business parks along the motorways.

Now that more attention is paid to the environment, municipalities are also benevolent
versus solar park initiatives. Will this be a second attack on our scarce space?

Halving population of insects
According to recent publications the number of insects in a number of Dutch nature reserves dropped with two thirds over the last 27 years. But how much is the decline outside these remaining areas and what will be the consequences? You do not have to look into a crystal ball to come up with the consequences for the economy if this trend is to continue. It is therefore important to increase the biodiversity in the Netherlands. The conversion of released agricultural plots offer a good opportunity for this. But there are now rivals in the field: large-scale solar parks. According to the developers of these solar parks, their construction can go well together with nature development. But small herbaceous borders, hiking paths and frog ponds are of course no more than a poor gesture. You can compare it to a ‘sustainable meal’ on board of an intercontinental flight that spills tons of CO2 emission into the atmosphere.

In order to realize the necessary energy transition, there are alternatives needed for the land-devouring solar parks. According to recent research by Deloitte half of the required electricity in the Netherlands can be generated by solar panels on roofs. There is almost 900 square kilometers of suitable roof surface available in the Netherlands. At this moment solar panels only provide 2 percent of the total demand. So a huge step can be made here. Politicians can help a hand here by enforcing installation of solar panels on suitable roofs of buildings that are paid with public money. In addition, the current statutory obstacles with the production of solar power on private roofs and that of companies should be taken away.
An energy transition is badly needed, but it should be one that goes along with the restoration of scarce nature in our crowded country.

Original article in Dutch: Nederlands Dagblad 22 may 2018

Met grootschalige zonneparken help je de biodoversiteit om zeep.
Zet liever in op daken. |

Door Wilbert van Rooij, Plansup

In het artikel over zonneparken (Nederlands Dagblad 15 mei) lijkt het allemaal
zo mooi: vrijgekomen landbouwgebied gebruiken voor de aanleg
van zonneparken. De beschikbare grond krijgt een nieuwe commerciële
bestemming en het is nog goed voor het klimaat ook. Weer een stapje in
de richting van het klimaatakkoord van Parijs. Dus wie of wat kan daar
nou tegen zijn?

Maar zien we hier niet iets over het hoofd? Hierbij doel ik niet op een
verminderd uitzicht van een paar aangrenzende woningen. Nederland
behoort tot een van de dichtst bevolkte landen ter wereld. Oorspronkelijke
natuur heeft grotendeels plaatsgemaakt voor landbouw, bebouwing
en infrastructuur. De gevolgen van deze roofbouw op
de natuur zijn nog maar ten dele bekend. We weten dat de wereldwijde
ontbossing een flink aandeel heeft in de klimaatverandering. Maar wat te
denken over de impact van de achteruitgang van het aantal soorten?
Pas wanneer het over de bedreiging van populaire soorten gaat, is er
sprake van enige zorg. grootste boosdoener
Maar over de allergrootste boosdoener wordt weinig gerept: het verkleinen
van het leefgebied van dieren en planten. Bij de verdeling van
land dat weer beschikbaar komt,heeft de natuur zelf geen inspraak.
In 2014 bedroeg het areaal natuur op land volgens het Compendium
voor de leefomgeving nog maar 26 procent van het landoppervlak in
Nederland. Hierin staat ook datwanneer je biodiversiteit uitdrukt in
het percentage oorspronkelijke natuur, deze 40 procent was in 1900
en nu rond de 15 procent schommelt. Een van de andere oorzaken van inefficiënt
gebruik van land is het besluit om de uitgave van bedrijventerreinen
over te hevelen van provincies naar gemeenten. Terwijl
de provincies rekening hielden met het gevaar van verrommeling van
het platteland en met het belang van de natuur, hebben de gemeenten
vooral oog voor het aantrekken van zo veel mogelijk werkgelegenheid.
Daarom bieden ze grond voor bedrijven zo goedkoop mogelijk
aan. Het gevolg is dat bedrijven hierdoor minder efficiënt met de grond om
hoeven te gaan. In plaats van in de hoogte te bouwen, krijg je uitgestrekte
bedrijventerreinen langs de snelwegen.

Nu er meer aandacht komt voor het milieu staan gemeenten ook welwillend
tegenover initiatieven met zonneparken. Wordt dit een tweede aanslag
op onze krappe ruimte?

halvering insecten
Het aantal insecten in een aantal Nederlandse natuurgebieden is de laatste
27 jaar met twee derde gedaald, volgens onderzoek. Maar hoeveel zal
de achteruitgang buiten deze overgebleven gebiedjes zijn en wat zijn de
consequenties hiervan? Je hoeft niet in een kristallen bol te kijken om erachter
te komen wat de gevolgen voor de economie zijn als deze trend
zich voortzet. Het is dus belangrijk om de biodiversiteit
in Nederland weer te laten toenemen. De omzetting van vrijkomende
landbouwpercelen biedt hiervoor een goede mogelijkheid.

Maar er is nu dus een kaper op de kust: grootschalige zonneparken.
Volgens de ontwikkelaars van deze parken kan de aanleg goed samengaan
met natuurontwikkeling. Maar de schaars aangelegde wandelpaadjes
en poeltjes zijn natuurlijk niet meer dan een doekje voor
het bloeden. Je kunt het vergelijken met een ‘duurzame maaltijd’ aan
boord van een intercontinentale lijnvlucht die tonnen CO2 in de atmosfeer
uitstoot. Om de energietransitie toch te kunnen realiseren, zijn er dus alternatieven
nodig voor de landverslindende zonneparken. Volgens recent onderzoek
van Deloitte kan de helft van de benodigde elektriciteit in Nederland
worden opgewekt door zonnepanelen op daken. Er is bijna 900 vierkante
kilometer aan geschikt dakoppervlak in Nederland beschikbaar. Op dit
moment voorzien de zonnepanelen echter maar 2 procent van de totale
vraag. Dus is hier enorme winst te behalen.

De politiek kan hierbij een handje helpen door er bijvoorbeeld voor te
zorgen dat alle geschikte daken van met publiek geld betaalde gebouwen
van zonnepanelen worden voorzien. Hiernaast moeten de huidige wettelijke
belemmeringen op de productie van zonnestroom op daken van particulieren
en bedrijven worden weggenomen. Een energietransitie is hard nodig,
maar dan wel een die samengaat met het herstel van de schaarse natuur in
ons overvolle landje.